Yunt Dağı

Yunt Dağı

Yunt Dağları Dağı İçerik Resimi

Yunt Dağı; İzmir ve Manisa illeri sınırları içerisinde yer alır. Kuzeyinde Bakır çay ırmağı ve ovası yer alır. Doğuda Gediz ırmağının suladığı Manisa ovasına uzanır. Darkot ve Tuncel’in de ifade ettiği gibi Yunt dağı genelleştirilmiş ismini taşıyan kütle, KD-GB eksenli oval şeklinde bir kütle olup kenarlarından vadiler ve sel yatakları ile yarılmış, üstünde yuvarlak tepeler taşıyan bir plato görünüşündedir. Yunt kütlesinin üstünde akarsular tarafından derin bir biçimde yarılmış, üstünde yer yer geniş düzlüklerin ve volkan topoğrafyasına ait olan biçimlerin yer aldığı geniş bir volkanik plato yer almaktadır. Bu volkanik platoyu hafif engebeli olan bir topoğrafya özelliği sergileyen tepelik olan bölgeler çevrelemektedir. Plato sahasının doğusunda belirgin yükselti meydana getiren Yunt dağının zirvesinde yükseltileri 1000 metre civarında yer alan küçük tepeler yer almaktadır. 


En yüksek yeri gri renkli andezitlerin yayıldığı hafif dalgalı olan düzlüktür. Yunt dağı, Ala tepe ve Kılıç dağı tepenin doğusunda yer alan dik yamaçlar Çukur çeşme derenin kollarınca yarılmıştır. Yamaçların yapısını gri açık yeşil renkli dasitik lavlar ve laharlar meydana getirmektedir. Bu sahanın doğusunda alçalan plato bölgesinin yükseltisi 250 ve 300 metre arasında farklılaşmaktadır. Yunt dağının kuzeydoğusunda bulunan dağlık saha, yüksekliği ve engebeli görüntüsüyle dikkati çeker. Yunt dağının güneybatısında volkanik bir şeklide meydana gelmesiyle Dumanlı dağ bulunur. Yunt kütlesini kuzeydoğusundan sınırlandıran dağlık bölge, horst graben sistemlerinin bir arada gözüktüğü oldukça arızalı olan bir topoğrafyaya sahiptir. 


Yunt kütlesini kuzeydoğusundan sınırlandıran dağlık sahanın en önemli yükseltilerini Köse dağ (984 metre), Soma sivrisi tepe (1109 metre),Göz tepe ( 758 metre), Sarıkaya tepe (951 metre), Köse kaya tepe (1088 metre), Koca kaya tepe (1073 metre), Mağara tepe (890 metre), Yellice tepe ( 812 metre), Çamlıca tepe (1201 metre), Asar tepe (946 metre) ve Ada tepe (694 metre)'dir. 


Yunt Dağı


Dağlık sahanın temelini metamorfizmaya uğramış kumtaşı, çamurtaşı ve kireç taşları, dolomitik ve kristalize kireç taşları, bitümlü kireç taşları ve kalker mercekleri bulunduran grovaklı killi şistler meydana getirir.

Yunt dağı ve bölgesinde kuzeydoğu ve güneybatı yönünde uzanan yüksek rölyef ve bu yüksek rölyefi saran çöküntü bölgeleri ana çizgileri ile birbirlerinden ayrılan jeomorfolojik ünitelerdir. Volkanik bir oluşum olan Yunt kütlesi kabaca yüksek rölyefin ortasında eyr almaktadır. Yunt dağı ve bölgesinde temel araziyi Paleozoyik ve Mesozoyik yaşlı litolojik birimler meydana getirmektedir. Bu temel arazi üstüne Neojen ve Kuvaterner’e ait olan örtü formasyonları diskordant şeklinde gelmiştir. Sahada Miyosen volkanitleri geniş yer kaplamaktadır. Yunt dağı ve bölgesinde jeolojik yapı Paleozoyik, Mesozoyik, Tersiyer ve Kuvaterner’e ait olan formasyonlardan meydana gelmektedir. Sahanın değişik yerlerinde arazi yapısını meydana getiren bu formasyonlar değişik litolojik,stratigrafik, metamorfik ve tektonik özellikler bulundurmaktadırlar. Yunt dağı ve bölgesinde Kretase arazisi kireç taşı, grovak, marn, çört, şeyl, tüf, aglomera, konglomera ve kum taşı ardalanmasından meydana gelen formasyonlardan oluşmaktadır. 


Bunlar Avgediği formasyonu, Eydemir çay formasyonu ve Kretase kireç taşlarıdır. Yunt dağı ve bölgesinde Tersiyer formasyonlarını Oligosen ve Miyosen volkanitleri ile flüviyal ve limnik kökenli tortul kayaçların ardalanmasından meydana gelen Miyosen formasyonları teşkil etmektedir. Yunt dağı ve etrafında volkanizma orta Miyosen’de başlamış alt orta Pliyosen’e kadar sürmüştür. Yunt dağı ve etrafında bulunan en genç olan litolojik birimler Pliyosen çakıl taşı ile Kuvaterner yaşlı yamaç molozları ve alüvyonlar dır. Yunt dağı ve etrafında jeotermal enerji sahaları içerisinde Aliağa yöresi oldukça dikkat çekicidir. Yunt dağı ve etrafında temeli meydana getiren formasyonlar, Miyosen zamanına kadar uzun bir aşınım dönemi geçirmiştir.